Modlitwa do świętego Jana z Dukli

Modlitwa do świętego Jana z Dukli

Ojcze Niebieski, Miłosierny Boże, z pokorą upadam przed Twoim

nieskończonym majestatem i błagam Cię z całą ufnością i serdecznością

o pomoc w mojej obecnej potrzebie. Wyznaję z całej duszy, żeś Ty, Panie,

jest Dawcą wszystkiego, że jesteś Bogiem żywych i umarłych, że wszystkim

rozporządzasz mądrze i nie dopuszczasz na nikogo utrapień ponad ich siły i

możliwości znoszenia. Wierzę, że wysłuchujesz modlitwy Twoich sług,

ilekroć udają się do Ciebie z wiarą i ufnością. Wsparty Twoją Boską i

niezawodną obietnicą przychodzę dziś do Ciebie. Boże, jedyny dobry i łaskawy,

spraw przez nieskończone zasługi męki i śmierci Jezusa Chrystusa,

Syna Twego, przez przyczynę Niepokalanej Maryi Dziewicy i

wszystkich świętych, a szczególnie przez przyczynę świętego Jana z Dukli,

abym dostąpił łaski, o którą Cię pokornie i z ufnością proszę…