Litania do Pięciu Pierwszych Męczenników Polski

przez | 13 listopada, 2023
modlitwa

modlitwa

Litania do Pięciu Pierwszych Męczenników Polski

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Wojciechu,

Święty Benedykcie, wodzu Chrystusowej misji do ojców naszych,

Święty Benedykcie, z gorliwością bezgraniczną sprawie Bożej oddany,

Święty Benedykcie, pierwszy pustelniku kraju naszego,

Święty Janie, anielską gorliwością jaśniejący,

Święty Janie, uśmiech i dobroć rozdający,

Święty Janie, zaufaniem Bogu i pokojem bogaty,

Święty Izaaku, na drodze do kapłaństwa przewodniku młodzieży,

Święty Izaaku, hymnem radości witający śmierć męczeńską,

Święty Izaaku, pierwociny i świętych naszego narodu,

Święty Mateuszu, wierny w braterstwie aż do męczeństwa,

Święty Mateuszu, uciekający się po ratunek do Jezusa,

Święty Mateuszu, na progu świątyni życie oddający w ofierze,

Święty Krystynie, młodzieńcze z tutejszej wioski, naszej ziemi ozdobo,

Święty Krystynie, usługujący przy stole i przy ołtarzu,

Święty Krystynie, sługo w chwale niebieskiej z możnymi zrównany,

Święci Męczennicy, łaskami i cudami ongiś wsławieni, módlcie się za nami.

Święci Męczennicy, patronowie zielonogórsko-gorzowskiej diecezji,

Święci Męczennicy, naszej diecezji opiekunowie niebiescy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Niech Święci cieszą się w chwale.

W: Niech się radują w miejscu odpocznienia.

Módlmy się: Boże, któryś krwią świętych

męczenników, Benedykta, Jana, Izaaka, Mateusza i Krystyna

poświęcił zasiew wiary w Narodzie Polskim, wspieraj nas ich

przykładem i modlitwą do wyznawania imienia

Twego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.