Litania zmartwychwstania

przez | 9 kwietnia, 2023

Litania zmartwychwstania

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Jezu, Odkupicielu ludzkości, zmiłuj się nad nami.

Jezu, Zwycięzco grzechu i szatana,

Jezu, triumfujący nad śmiercią,

Jezu, święty i sprawiedliwy,

Jezu, Zmartwychwstanie i Życie,

Jezu, Dawco łaski,

Jezu, Sędzio świata,

Który położyłeś życie za owce swoje,

Który zmartwychwstałeś na trzeci dzień,

Który ukazałeś się swoim wybranym,

Nawiedzając Twą błogosławioną Matkę,

Ukazując się Magdalenie, gdy płakała,

Posyłając Twych aniołów do pobożnych niewiast,

Pocieszając Jedenastu,

Mówiąc im: “Pokój”,

Tchnąc na nich Ducha Świętego,

Umacniając wiarę Tomasza,

Powierzając swą owczarnię Piotrowi,

Głosząc Królestwo Boże,

My, grzeszni, błagamy Cię, usłysz nas,

Abyśmy kroczyli w nowości życia,

Abyśmy mogli wzrastać w wiedzy o Tobie,

Abyśmy mogli wzrastać w łasce,

Abyśmy zawsze mieli chleb żywota,

Abyśmy umieli wytrwać do końca,

Abyśmy mogli z ufnością patrzeć na Ciebie, gdy przyjdziesz,

Abyśmy z radością oglądali Twe oblicze,

Abyśmy na sądzie zostali umieszczeni po prawicy Twojej,

Abyśmy byli razem ze świętymi,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Chrystus zmartwychwstał, Alleluja.

W: Chrystus zmartwychwstał, Alleluja.

Módlmy się: O Boże, który prze Twego Jednorodzonego syna pokonałeś

śmierć i otworzyłeś przed nami drogę do życia wiecznego, racz,

błagamy Cię, tak umocnić nas swą łaską, abyśmy we wszystkich

naszych sprawach kroczyli śladem tych, którzy zostali odkupieni z

grzechów, przez tegoż Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.