Litania do Krzyża Świętego

przez | 30 marca, 2022

Litania do Krzyża Świętego

Kyrie elejson.
Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,
O święty Krzyżu, broń nas.

O błogosławiony Krzyżu,
O cudowny Krzyżu,
O Krzyżu, drzewo życia,

Drzewo uznania dobrego,
Ozdobo całego chrześcijaństwa,
Narzędzie naszego Odkupienia,

Źródło wszelkiego błogosławieństwa,
Pociecho wszystkich strapionych,
Postrachu złych duchów,

Katedro cierpliwości,
Obrono chrześcijan,

Kluczu do królestwa niebieskiego,
Ucieczko we wszystkich uciskach i pokusach,
Nadziejo grzeszników,

Światło sprawiedliwych,

Odpoczynku doskonałych,
Pociecho cierpiącego Kościoła,
Chwało zwycięskiego Kościoła,

Przewidziany przez Patriarchów i Proroków znaku naszego zbawienia,
Radości Apostołów,
Korono Męczenników,

Wesele Wyznawców,
Tarczo Dziewic,
Zadatku wiecznego szczęścia,

Krzyżu Święty któryś był skropiony krwią Jezusa Pana,
Krzyżu Święty któryś nam wieczną szczęśliwość przygotował,
Krzyżu Święty któryś godny był nosić Zbawiciela świata,
Krzyżu Święty na którym śmierć pokonaną została,

Jezu Chryste, ukrzyżowany Zbawicielu, zmiłuj się nad nami.
Jezu Chryste, któryś cierpiał hańbę krzyża,
Jezu, któryś Ojcu Twemu Niebieskiemu posłuszny był aż do śmierci krzyżowej,

Jezu, któryś Ciałem Twoim na Krzyżu za grzechy nasze zapłacił,
Jezu, który wyrok śmierci na nas wydany przybiłeś do Krzyża,

Jezu, któryś przez Krzyż Twój zwyciężył szatana,
Jezu, któryś nas przywiódł przez Krzyż do wolności Synów Bożych,

Jezu, Kapłanie, któryś przez własną Krew do świątyni wstąpił i dla nas wieczne zbawienie uzyskał,
Jezu, który ze znakiem Krzyża przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od grzechu wszelkiego, wybaw nas, Jezu.
Od zasadzek nieprzyjaciela wiecznego,
Od wiecznego potępienia,
Od bojaźni śmierci,

Przez Krzyż Twój święty,
Przez pięć ran Twoich,
Przez Krew Twoją,
Przez śmierć Twoją,

My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.
Abyśmy zawsze byli prawdziwymi

miłośnikami Twego Krzyża, Ciebie prosimy,

Abyśmy w niczym chwały nie szukali,

tylko w Krzyżu Twoim świętym, Ciebie prosimy,
Abyś nas mocą Twego Krzyża świętego od wszelkich

niebezpieczeństw ciała i duszy uwolnić raczył, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Któryś za nas cierpiał rany.
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, Syn Twój, posłuszny

Twojej soli, poniósł śmierć na krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, spraw,

abyśmy poznawszy na ziemi i tajemnicę Odkupienia, mogli otrzymać jego owoce w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.