Litania do świętego Bonawentury

przez | 15 lipca, 2022

Litania do świętego Bonawentury

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo Niepokalana, módl się za nami.

Św. Franciszku Seraficki,

Św. Bonawenturo,

Wierny Synu Kościoła Świętego,

Obrońco wiary katolickiej,

Przyjacielu i Doradco Papieża,

Ojcze Soboru Lyońskiego,

Drugi Założycielu Zakonu Braci Mniejszych,

Troskliwy o przyszłość Zakonu,

Doktorze Seraficki,

Gorliwy naśladowco św. Franciszka,

Głosicielu cnót Biedaczyny z Asyżu,

Pokorny Bracie Mniejszy,

Przykładzie życia zakonnego,

Odrzucający ziemskie zaszczyty,

Cierpliwy w codziennych trudnościach,

Doceniający każdą uczciwą pracę,

Wzorze mądrości,

Zgłębiający istotę Boga,

Mistrzu teologów,

Obrazie ewangelicznej prostoty,

Zwierciadło doskonałości chrześcijańskiej,

Ogniu pobożności,

Mężu pragnący świętości,

Otwarty na działanie Ducha Świętego,

Zalecający częstą spowiedź świętą,

Miłośniku Eucharystii,

Zabiegający o dobro dusz,

Życzliwy dla każdego człowieka,

Budujący pokój wśród ludzi,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami św. Bonawenturo.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże,

Ty w świętym Bonawenturze dałeś nam przykład gorliwego życia

chrześcijańskiego, spraw, abyśmy czerpali światło z jego nauki i naśladowali

jego gorącą miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.