Litania do świętego Grzegorza

przez | 3 września, 2022

Litania do świętego Grzegorza

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Grzegorzu zwany Wielkim,

Mądry Sterniku łodzi Piotrowej,

Sługo stołu Słowa Bożego,

Sługo sług Bożych,

Doktorze Kościoła,

Strażniku jedności Kościoła,

Kapłanie miłujący Eucharystię,

Mężu rozmiłowany w mądrości Chrystusa,

Mężu słabego zdrowia, lecz silnego ducha,

Mężu zwany konsulem Boga,

Mnichu zamiłowany w ciszy klasztoru,

Dobra duchowe ceniący bardziej niż doczesne,

Pokorną służbę wynoszący nad godności,

Godzący głęboką modlitwę ze służbą bliźnim,

Dostrzegający w ubogich i cierpiących Chrystusa,

Wnikający w tajemnicę cierpienia,

Księgi biblijne objaśniający w świetle Ducha Świętego,

Nauczycielu prawd wiary,

Nauczycielu sprawiedliwości i miłości społecznej,

Nauczycielu prawdziwego dialogu,

Pasterzu przyprowadzający łagodnością do wiary,

Pasterzu zatroskany o piękno liturgii i śpiewu kościelnego,

Pasterzu troszczący się o zbawienie wiernych zmarłych,

Budowniczy ładu europejskiego,

Apostole ludów barbarzyńskich,

Obrońco Wiecznego Miasta,

Ojcze wiary Anglików,

Obrońco czystości chrześcijańskiej wiary,

Orędowniku w trudnych doświadczeniach,

Patronie chórów kościelnych,

Patronie szkół, uczniów i nauczycieli,

Patronie naszej parafii.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami święty Grzegorzu.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty opiekujesz się swoim ludem i z miłością nim

kierujesz, za wstawiennictwem świętego Grzegorza, papieża, udziel

ducha mądrości powołanym do rządzenia Kościołem, niech postępy

wiernych w świętości przyczyniają się do wiecznego szczęścia

ich pasterzy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.