Modlitwa za dzieci

przez | 2 czerwca, 2023
modlitwa

modlitwa

Modlitwa za dzieci

Boże, źródło wszelkiej łaski i błogosławieństwa, wspieraj plany i uczciwe zamiary moich

dzieci, aby wszystko czyniły w duchu prawdy, sprawiedliwości i miłości.

Spraw, aby zawsze oddawały Bogu, co jest Bożego, a co ludzkie, ludziom.

Błogosław im, kiedy będą Ci wiernie służyć, ale w szczególny

sposób, gdy o Tobie zapomną, gdy znajdą się nad brzegiem przepaści.

Ratuj wtedy, o Boże, dzieci moje. Chroń je od śmierci duszy i od potępienia wiecznego.

Błogosław im w ostatniej chwili ich życia, przeprowadź szczęśliwie na drugi świat, aby

cała moja rodzina mogła się tam spotkać w Twoich ramionach, Ojcze najlepszy. Amen.

Modlitwa za dzieci

Boże, który powołując nas do małżeństwa, raczyłeś je wzbogacić potomstwem,

polecamy Ci gorąco nasze najukochańsze dzieci. Oddajemy je pod Twą ojcowską opiekę, aby wzrastały w Twej świętej bo jaźni,

wiodły życie prawdziwie chrześcijańskie i przyniosły pociechę nie tylko nam, ale i Tobie, naszemu Stwórcy i Ojczyźnie.

Spójrz, Panie, wśród jakich ludzi się obracają. Udziel im, Panie,

pomocy i obrony, nam zaś dopomóż, abyśmy świadomi

niebezpieczeństwa jakie nam grozi, przykładem naszego życia i obyczajów,

najdoskonalszym zachowaniem świętych praw Twoich i Twego

Kościoła, zdołali ich doprowadzić ścieżkami cnoty i Twoich przykazań

do nieba, gdzie będziemy sławić Ciebie na wieki. Amen.

Modlitwa rodziców za dzieci

O Boże, Stworzycielu i Ojcze mych dzieci! Tyś mi je powierzył, abym je

na chwałę Twoją i na ich zbawienie wychował. Tobie je dziś ofiaruję i

Twemu dobrotliwemu Sercu Ojcowskiemu polecam. Daj im, o Panie, błogosławieństwo

swoje, aby im się dobrze powodziło. Zachowaj je we wszystkich niebezpieczeństwach duszy i spraw, aby

w niewinności i bogobojności żyły. Mnie zaś nie pozwól zapomnieć, że po śmierci mojej ciężki rachunek za ich wychowanie zdać będę musiał. Nie dozwól, by choć jedno z nich z mojej winy zginąć

miało, ale dopomóż mi, abym obowiązki moje tak sumiennie wypełniał, iżbym

niegdyś za Synem Twoim niebieskim mógł rzec: “Ojcze, któreś o mi dał, strzegłem, i żaden z nich nie zginął”. Amen.

Modlitwa za dzieci

O Matko Nieustającej Pomocy, Najszczęśliwsza Matko Boskiego Dzieciątka, przychodzę do

Ciebie z sercem ciężko zatroskanym, pełnym jednak ufności w Nieustającą Pomoc Twoją.

Błagam Cię przez miłość Twego Boskiego Syna, przez boleści i troski, jakieś

dla Niego poniosła, bądź i dla moich dzieci mego dziecka) – które Ci

poświęciłam i dziś na nowo oddaję – dobrą czułą Matką. Weź je pod Swoją obronę i otocz opieką w tych licznych

niebezpieczeństwach, jakie im w życiu doczesnym zagrażają.

Ojciec Niebieski powierzył mi te dzieci, jako najcenniejsze dobro.

Są one odkupione najdroższą Krwią Syna Bożego. Moim obowiązkiem

jest tak je wychować nauką i przykładem, by stały się dziedzicami Królestwa Niebieskiego.

Biada mi jeżeli by jedno z nich z mojej winy miało zginąć na wieki.

Jakże bym za to ciężko odpowiedział(a) na Sądzie Bożym!

Lecz jestem słaby(a). Bez łaski Bożej, bez Twojej Pomocy i pośrednictwa, o droga Matko, tego nie dokonam.

Pomóż mi więc i błagaj Syna Swego, by mi udzielił potrzebnej siły i łaski.

Naucz mnie co mam czynić. Chętnie wszystko wykonam, by tylko dzieci

moje dobrze wychować, by je do Boga i do Ciebie doprowadzić. Lecz niebezpieczeństwa ze strony świata im grożące są wielkie a ja

nie wszędzie mogę być obecny(a).

Jeżeli Ty, Najdroższa Matko ich nie obronisz i nie zachowasz, to wszelkie

moje wysiłki będą nieskuteczne. Broń więc moje dzieci, o Matko

Najlepsza, Maryjo. Wszak Ty zawsze pomagasz, a one do Ciebie należą.

Oby zawsze Twoimi zostały, oby żadne z nich nie zginęło, żadne nieszczęśliwe nie było. Spraw to Matko Nieustającej Pomocy. Amen.

Modlitwa do Matki Najświętszej za dzieci

Oto do stóp Twoich, Najświętsza Matko, garną się matki ze swymi dziećmi.

Jako Matka Zbawiciela okazałaś tyle macierzyńskiej miłości dla św. Gerarda, naszego Opiekuna.

Dlatego, licząc na jego pośrednictwo, chcemy się Tobie poświęcić w szczególny sposób.

Dziecię, które nosiłaś na swoich ramionach to prawdziwy Bóg. Jezus Chrystus, Syn

Boga Najwyższego, zechciał być Twoim Synem. Przez Niego

stałaś się tak wielka i można. To On uczynił Cię Królową

świata i nieba. Cieszymy się z Twego wyniesienia ponad wszystkie stworzenia.

Modlitwa za dzieci

O Boże, dziękujemy Ci za dzieci, które nam dałeś i powierzyłeś opiece. Ponosimy

odpowiedzialność i trud, które na nas spoczywają, by pomóc im dorosnąć jako osobom wolnym i odpowiedzialnym, i dojrzewać

w wierze, którą wybraliśmy dla nich w dniu chrztu.

Prowadź ich światłem Twojego ducha, aby mogli odnaleźć

przeznaczenie, które im wyznaczyłeś, i byli gotowi do ofiarowania siebie i swojej miłości. Pozwól nam im pomagać.