Nowenna do Matki Boskiej Licheńskiej

Nowenna do Matki Boskiej Licheńskiej

Modlitwa zawierzenia

Maryjo, Matko Najświętszej Rodziny z Nazaretu, obecna pośród nas w znaku licheńskiego obrazu, pozdrawiamy Cię, Bolesna Królowo Polski. Stajemy przed Tobą z żywą wiarą i ufnością w Twoją dobroć Wychowawczyni i Opiekunki rodzin,

aby zawierzyć Ci nas samych i wszystkie sprawy drogie naszym sercom. Bolesna Matko Licheńska, otaczaj nas swoją opieką w chwilach choroby i cierpienia, abyśmy umieli wtedy zawierzyć Bożej Opatrzności i doświadczali pociechy miłującego Boga.

Matko Zbawiciela, bądź Gwiazdą nadziei i jedności w naszej codziennej pielgrzymce do domu Ojca w niebie. Amen.

Bolesna Królowo Polski – módl się za nami!

Wzywająca do pokuty –

Nauczająca modlitwy różańcowej –

Ratująca karanych za grzechy –

Wspomagająca ciężko pracujących –

Słynąca łaskami w licheńskiej świątyni –

Bolesna Królowo Polski – dziękujemy Tobie!

Za miłosierdzie Twoje nad ludem polskim –

Za objawienie się z Orłem Białym na piersiach –

Za Obraz Cudowny, źródło łask nieprzeliczonych –

Za uzdrowionych i nawróconych –

Za uratowaną wiarę i wolną Ojczyznę –

Matko Boża Licheńska – przepraszamy Ciebie

Za to, że byliśmy głusi na Twoje wezwanie do pokuty –

Za to, że płakać musiałaś nad złością naszą –

Za grzechy pijaństwa i niezgody, raniące Twe serce –

Za podeptanie wierności małżeńskiej –

Za lekceważenie dnia świętego

Matko Boża Licheńska – błagamy Ciebie

Abyś niewierzącym wyprosiła nawrócenie –

Abyś udzieliła pokoju dniom naszym –

Abyś była wsparciem w próbach naszego życia –

Abyś chorym i głodnym pomocy udzieliła –

Abyś smutnych i nieszczęśliwych pocieszyć raczyła –

Abyś nam w godzinie śmierci bramy niebios otworzyła –

Bolesna Królowo Polski – otocz nas swą opieką!

Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Ukrzyżowany z Tobą najboleśniejszaś między niewiastami
i owoc żywota Twojego Jezus Bolesny. Święta Maryjo, Matko Ukrzyżowanego, nam, krzyżującym Syna Twego, uproś łzy pokuty teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

1. Przepowiednia Symeona

Pierwszy dzień nowenny

Wśród matczynych radości przepowiedział Ci Bóg przez usta Symeona przyszłe

Twe cierpienia. Po raz pierwszy miecz boleści przeszył Serce Twoje, w duchu zaś krwawą złożyłaś ofiarę, postanawiając posłusznie iść za wolą Opatrzności. Matko Najświętsza, przepowiednia ta była dla Ciebie źródłem wielu cierpień,

ale i wielkich zasług. Dla tych zasług wyjednaj nam, prosimy Cię, łaskę zupełnego pogodzenia woli naszej z wolą Bożą

we wszystkich próbach i doświadczeniach, jakie Bóg na nas zsyła. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

2. Ucieczka do Egiptu

Drugi dzień nowenny

Do cierpień i niewygód w stajni Betlejemskiej, które przez miłość Twą do
Syna znosiłaś, dołączyły się jeszcze niebezpieczeństwa i niewygody
ucieczki do obcej krainy. Ty jednak, o Maryjo, bez najmniejszego
szemrania wybrałaś się w drogę wskazaną

Ci przez samego Boga

i z dziecięcą ufnością oddałaś się Jego przewodnictwu. Obyśmy i my uprosili
sobie u Boga łaskę ufnego powierzania Mu swej woli w cierpieniach, wytrwania w posłuszeństwie i ufności w Jego pomoc.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

3. Utrata dwunastoletniego Jezusa

Trzeci dzień nowenny

Jednej tylko, o Maryjo, nie doznałeś boleści, której przyczyną jest niewdzięczność i występek dzieci. Mimo to przez trzy dni, dręczona straszną obawą, musiałaś szukać swego Boskiego Syna. Szczerze, o Maryjo, współczujemy

Twej trosce o Boskie Dziecię i przez zasługi, jakieś nam przez to wyjednała, uproś nam łaskę, by za Twoim przykładem wszyscy rodzice wypełniali obowiązki swoje wobec dzieci, przełożeni wobec podwładnych, podwładni wobec przełożonych z największą pilnością, wiernością i cierpliwością.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

4. Spotkanie na drodze krzyżowej

Czwarty dzień nowenny

Jakaż musi być boleść Matki, która Syna swego, Zbawcę świata, spotyka na drodze śmierci, otoczonego zgrają żołdactwa, sponiewieranego, upadającego pod ciężarem krzyża na ziemię. Przez boleść i gorycz

Serca Twego uproś nam łaskę ofiarowania Bogu codziennych cierpień z takim uczuciem, z jakim Syn Twój znosił cierpienia na drodze krzyżowej i z jakim Tyś Brała w Jego męce udział.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

5. Śmierć Jezusa na krzyżu.

Piąty dzień nowenny
Krwawa śmierć Pana Jezusa na krzyżu i omdlałe z boleści Serce Matki stanowią wartość i cenę, za które rodzaj ludzki został odkupiony! Ty, o Maryjo,

Matko Bolesna, Królowo męczenników, stałaś się męczeństwem miłości wyjednaj nam, Matko, gorącą miłość ku Synowi Twojemu, byśmy z wdzięcznością obchodzili pamiątkę Jego śmierci, z szczerą boleścią żałowali za swe grzechy i z Tobą żyć i umierać mogli.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…
6. Zdjęcie z krzyża

  • Szósty dzień nowenny

O Matko bolesna, Maryjo! Syn Twój, którego jako dziecko tuliłaś do serca, znowu spoczywa na Twoim łonie. W objęciach Swych trzymasz martwe Ciało Syna, ofiarę najokrutniejszej męczarni. Naprawdę jesteś Matką boleści!

O Maryjo! Okaż nam się Matką miłościwą w godzinie śmierci, kiedy każda radość życia w bojaźń się przemieni. Bądź wtedy Matką i Pocieszycielką naszą i zaprowadź nas do wiecznej szczęśliwości.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

7. Pogrzeb Jezusa

Siódmy dzień nowenny

Każdy krok na drodze cierpienia potęguje Twą boleść. Odrywają teraz Syna Twego z objęć Twoich i Ciało Jego składają do zimnego grobu. Lecz od tej chwili kończą się cierpienia Twoje i nadchodzi radosny poranek wielkanocny, który czyni Cię na zawsze szczęśliwą. Wyjednaj nam nadzieję, która dodawała Ci siły w najcięższych próbach, i spraw, byśmy przed obliczem Boga i Pana naszego stanęli jako Jego wybrani.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

8. Ucieczko grzeszników

Ósmy dzień nowenny

Spiesz Maryjo z pomocą biednym, wzmacniaj chwiejnych w wierze, pocieszaj strapionych i nieszczęśliwych, proś za nasz naród, wstawiaj się za kapłanami, zakonnikami i zakonnicami, nie zapominaj o niewiastach. Okaż się wszystkim Panią łaskawą. Ty stoisz przed obliczem Najwyższego, który tak hojnie łaskami Cię obdarował, uproś nam przebaczenie i zbawienie.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

9. Prowadź do Jezusa

Dziewiąty dzień nowenny

Tu na ziemi narażeni jesteśmy na liczne utrapienia, doznajemy różnych przykrości. Wyciągnij nas z łez padołu i zaprowadź do krainy, gdzie Ty królujesz przy Ojcu,

Twoim Synu i Duchu Świętym. Amen

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…