Litania do świętego Filipa Neri

Litania do świętego Filipa Neri

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad Pannami,
Święty Filipie,
Przybytku Ducha Świętego,
Apostole Rzymu,

Doradco papieży,
Głosie proroczy,
Mężu żarliwości czasów apostolskich,

Święty godzien miłości,
Ukryty bohaterze,
Ojcze pełen łagodności,

Kwiecie czystości,
Męczenniku miłości,
Serce płomienne,
Przenikający tajniki serc,

Perło wśród kapłanów,
Zwierciadło życia Bożego,
Wzorze pokory,
Przykładzie prostoty,

Blasku świętej radości,
Ideale dziecięctwa,
Wzorze sędziwego wieku,
Kierowniku dusz,

Ratunku rozbitków duchowych,
Przewodniku młodzieży,
Przez Aniołów nawiedzany,

Któryś młodość w czystości przeżył,
Któryś za głosem Bożym do Rzymu podążył,
Któryś lat wiele w ukryciu katakumb przebywał,

Któryś w swym sercu Ducha Świętego gościł,
Któryś cudownych zachwytów Bożych doznawał,

Któryś maluczkim miłościwie usługiwał,
Któryś pielgrzymom nogi obmywał,
Któryś męczeństwa najgoręcej pragnął,

Któryś słowa Bożego codziennie nauczał,
Któryś wiele serc do Boga nawrócił,

Któryś z Maryją najmilsze rozmowy prowadził,
Któryś zmarłego wskrzesił,
Któryś Kongregację po całym świecie rozszerzył.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami Święty Ojcze Filipie.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, któryś św. Filipa, wyznawcę Swego obdarzył chwała swoich wybranych, spraw łaskawie,

abyśmy, którego opieka się cieszyli, w ślady Jego cnót wstępowali.

Niech Duch Święty owym nas rozpali ogniem,

jakim cudownie przeniknął serce św. Filipa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.