Litania do świętego Jozefata Kuncewicza

przez | 12 listopada, 2022

Litania do świętego Jozefata Kuncewicza

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święci apostołowie i ewangelistowie Pańscy, módlcie się za nami.

Święci męczennicy i męczenniczki,

Święci wyznawcy i nauczyciele Cerkwi,

Święci biskupi i pasterze,

Święci zakonnicy i pustelnicy,

Święci kapłani i lewitowie,

Przebłogosławiony Jozafacie, módl się za nami.

Święty męczenniku Chrystusów,

Obrońco prawdy,

Pomnożycielu wiary świętej prawdziwej,

Wykorzenicielu błędów,

Dozorco zbawienia owiec pilny,

Kaznodziejo pobożności,

Filarze jedności świętej,

Ozdobo słowiańskich narodów,

Patronie Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego,

Różo wonna,

Pochodnio gorejąca miłości Bożej,

Pocieszycielu strapionych,

Orędowniku ukrzywdzonych,

Miłośniku zbawienia ludzkiego,

Robotniku winnicy Chrystusowej,

Pasterzu, któryś duszę swą dał za owce,

Miłośniku chwały i ozdobo domów Bożych,

Gromicielu złości,

Prawdomówco nieustraszony,

Nieprzyjaciół swych miłośniku,

Złości nieprzyjaciół nie pamiętający,

Chwało i okraso zakonu św. Bazylego Wielkiego,

Promotorze zgody i miłości narodu swego,

Czuły przestrzegaczu w uporze trwających,

Za morderców się swych modlący,

W niebieskiej już ojczyźnie tryumfujący,

Orędowniku cudowny w przygodach ciebie wzywających,

Błogosławiony Męczenniku, prosimy cię, przyczyń się za nami.

Aby nam Bóg raczył być miłościw, prosimy cię,

Aby ojczyźnie naszej pokój i zgodę dać raczył,

Aby nam odpuszczenie wszystkich grzechów naszych dać raczył,

Aby nas od wszelakich przygód i niebezpieczeństwa dusznego i cielesnego uchować raczył,

Aby zebranie święte chrześcijańskie w wierze prawdziwej i jedności świętej zachował i bronił,

Aby nam zdrowie, przedłużenie żywota i miejsce prawdziwej pokuty dać raczył,

Synu Boży, racz nas wysłuchać, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami św. Jozafacie,

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Troista światłości, Boże niepojęty, Ojcze, Synu, i Duchu Przenajświętszy,

wieczna i nierozdzielna Jedności, wejrzyj miłosiernym okiem Twoim na Kościół Katolicki, dziedzictwo Krwią Syna

Twego odkupione, a wysłuchaj litościwie głos Syna Twojego na ostatniej wieczerzy proszącego:

Ojcze święty, poświęć ich, aby byli jedno, jako i my, głos odnawiający się

całym życiem i przy śmierci we krwi męczennika Twojego Jozafata

świętego, który od dzieciństwa swojego iskierką

miłości Twojej z Krzyża spadającą na piersi jego zapalony gorliwością apostolską, odwagą męczeńską,

czystością panieńską, wstrzemięźliwością i trzeźwością wyznawców, cierpliwością i surowością

pokutników, miłosierdziem i czujnością świętych i dobrych pasterzów oraz nieustanną modlitwą

obfitymi łzami przy Najświętszej

Ofierze twojej w każdej życia swego cząstce, tak zakonnej, gdzie był aniołem

ziemskim, jako i kapłańskiej, gdzie był apostołem gorliwym w nawracaniu niewiernych do wiary,

odszczepieńców do jedności, grzesznych

do pokuty, nieuków do nauki chrześcijańskiej; jako i w części życia i funkcji

arcybiskupiej, gdzie stał się pośrednikiem, rozróżnione Kościoły do pożądanej jedności, i zgody przywodząc, i Twojej

najświętszej prawdzie o pochodzeniu Ducha od Ojca i od Syna, w jedności

owczarni, i jednym Pasterzu, namiestniku Piotra świętego; o odpłacie przy skonaniu świętym Boskim w jasnym widzeniu Boga;

ratowaniu przez odpusty tym, którzy się w czyścu do ostatniego feniga wypłacają, wydał

świadectwo, i Krwią męczeńską zapieczętował.

Przez jego tedy zasługi, najłaskawszy Boże, prosimy Cię pokornie i za jednością Kościoła

świętego, abyś niewiernym i odszczepieńcom dał nawrócenie, i nas grzesznych w

każdym stanie skuteczną łaską Twoją utwierdzał

w wierze; wzmacniał w nadziei, i jednoczył w miłości Twojej Boskiej; i dał nam uczestnictwo

w tych błogosławieństwach, których

każdy stan żąda, i w tych odpustach, które Bractwu Jedności dla zasług Jozafata świętego

nadać przez Namiestnika Twojego PIUSA VI raczyłeś; za co niech Ci będzie

wieczna cześć i chwała, Kościołowi radość, Ojczyźnie pokój, żywym miłosierdzie, umarłym odpuszczenie. Amen.

ojciec Tymoteusz Szczurowski