Litania do świętej Cecylii

przez | 22 listopada, 2022

Litania do świętej Cecylii

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.

Święta Cecylio,

Święta Cecylio, roztropna dziewico,

Święta Cecylio, o sercu płonącym ogniem Bożej miłości,

Święta Cecylio, apostołko pełna miłości i gorliwości bliźniego,

Święta Cecylio, któraś nawróciła swego małżonka i wyjednałaś dla niego koronę męczeństwa,

Święta Cecylio, któraś swą mową obronną poruszyła serca pogan i doprowadziła

ich do poznania prawdziwego Kościoła,

Święta Cecylio, widząca nieustannie Anioła Stróża u swego boku,

Święta Cecylio, której dane było dołączyć swój głos do harmonii niebiańskiego chóru dziewic,

Święta Cecylio, oddająca chwałę Jezusowi swymi melodiami,

Święta Cecylio, jaśniejąca męczennico Jezusa Chrystusa,

Święta Cecylio, cierpiąca przez trzy dni najokrutniejsze męki,

Święta Cecylio, pocieszenie strapionych,

Święta Cecylio, opiekunko wszystkich, którzy Cię wzywają,

Święta Cecylio, patronko muzyki kościelnej,

Święta Cecylio, patronko świętych kantorów, organistów, scholi i chórów kościelnych,

Święta Cecylio, patronko i pośredniczko wszystkich śpiewaków, muzyków, kompozytorów, autorów, i studentów,

Pozdrawiamy ciebie, o święta Dziewico, która przelałaś krew swoją w

obronie wiary w Jezusa Chrystusa, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Bóg wywyższył świętą Cecylię.

W: I chwałą ukoronował jej cnoty.

Módlmy się: O Boże Przedwieczny, który raczyłeś dać nam w osobie świętej Cecylii

potężną opiekunkę, dozwól, abyśmy tak jak ona po spędzeniu naszych dni w

wierze, niewinności i świętości, mogli osiągnąć krainę zbawienia wiecznego,

gdzie wspólnie z nią będziemy mogli Cię chwalić i błogosławić

na wieki wieków. Amen.