Modlitwa o deszcz

Modlitwa o deszcz

Królu, Boże Abrahama, w Tobie moc i dobroć sama.

Wejrzyj na to ludzkie plemię

a deszcz żyzny daj na ziemię.

Niechaj zna lud prawowierny, żeś jest Pan Bóg miłosierny.

A my Cię za ten dar wielki wielbić będziem na czas wszelki.

Modlitwa o deszcz

Psalm 146 – Szczęśliwy, kto ufa Bogu

Alleluja. Chwal, duszo moja, Pana,

chcę chwalić Pana, jak długo żyć będę;

chcę śpiewać Bogu mojemu, póki będę istniał.

Nie pokładajcie ufności w książętach

ani w człowieku, u którego nie ma wybawienia.

Gdy tchnienie go opuści, wraca do swej ziemi,

wówczas przepadają jego zamiary.

Szczęśliwy, komu pomocą jest Bóg Jakuba,

kto ma nadzieję w Panu, Bogu swoim,

który stworzył niebo i ziemię,

i morze ze wszystkim, co w nich istnieje.

On wiary dochowuje na wieki,

daje prawo uciśnionym

i daje chleb głodnym.

Pan uwalnia jeńców,

Pan przywraca wzrok niewidomym,

Pan podnosi pochylonych,

Pan miłuje sprawiedliwych.

Pan strzeże przychodniów,

chroni sierotę i wdowę,

lecz na bezdroża kieruje występnych.

Pan króluje na wieki,

Bóg twój, Syjonie – przez pokolenia.

Alleluja.

Modlitwa o deszcz

Wezwanie na pomoc Świętych orędowników:

Święty Izydorze, módl się za nami

Święty Marku, módl się za nami

Święta Agato, módl się za nami

Święty Dezyderze z Bourges, módl się za nami

Modlitwa o deszcz

Boże Abrahamów, Boże, Królu nieba,

Użycz nam deszczu (pogody, zdrowia), bo nam go (jej) potrzeba,

Nie każ nas suszą (morem)

Ani głodnym czasem,

By lud Twój wiedział,

Żeś jest Bogiem naszym.

Modlitwa o deszcz:

Boże, Stworzycielu Nieba i Ziemi, miłosierny Ojcze,

który nieustannie troszczysz się o dobro człowieka,

prosimy Cię, ześlij na ziemię życiodajny deszcz.

Ustrzeż nas od niebezpieczeństwa głodu i ubóstwa,

tak abyśmy mogli z jeszcze większym

zaangażowaniem troszczyć się o dobra nieprzemijające.

Prosimy Cię o to przez naszego

Pana Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

modlitwa