Litania do błogosławionego Michała Czartoryskiego

przez | 19 września, 2022

Litania do błogosławionego Michała Czartoryskiego

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami.

Królowo Męczenników,

Królowo Różańca Świętego,

Matko i Opiekunko Zakonu Kaznodziejskiego,

Święty Ojcze Dominiku,

Błogosławiony Michale Czartoryski,

Chwało ziemi jarosławskiej,

Pochodzący z arystokratycznej rodziny,

Uczestniku obrony Lwowa,

Przyjmujący bez wahania powołanie,

Wierny synu św. Dominika,

Wychowawco młodzieży zakonnej,

Budowniczy klasztoru służewskiego,

Światło prawdy na polskiej ziemi,

Kapelanie Powstańców warszawskich,

Prowadzący dusze do Boga,

Służący rannym w szpitalu,

Niosący walczącym słowa nadziei i otuchy,

Rezygnujący z propozycji ucieczki,

Pozostający z współtowarzyszami do końca,

Pokorny i nieustraszony,

Gwiazdo świecąca nad Warszawą podczas ciemnej nocy okupacji,

Godnie noszący aż do śmierci dominkański habit,

Swoją śmiercią naśladujący Baranka idącego na rzeź,

Swoją śmiercią śpiewający hymn Królowi królów,

Błogosławiący z niebios powstańczą Warszawę,

Wypraszający łaski dla krwawiącej licznymi ranami Ojczyzny,

Całkowicie oddany służbie Bogu,

Poświęcony Bogu przez śluby zakonne,

Nieustannie zjednoczony z Chrystusem,

Powołany do prowadzenia dusz ku Jezusowi,

Ofiarowujący swoje życie Bogu,

Wytrwały dla miłości Bożej,

Wzorze prawdziwego życia chrześcijańskiego,

Wzorze doskonałej czystości,

Wzorze ewangelicznego ubóstwa,

Wzorze posłuszeństwa przełożonym,

Wzorze wytrwania w wierze,

Wzorze umiłowania Boga i Ojczyzny,

Wzorze modlitwy i kontemplacji,

Pasterzu według Bożego Serca,

Pasterzu owiec udręczonych,

Pasterzu oddający życie za swoją owczarnię,

Cierpliwy i wytrwały aż do męczeństwa,

Męczenniku Chrystusowy,

Wspomożycielu w potrzebie,

Patronie Miasta Jarosławia,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, błogosławiony Michale.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś błogosławionemu Michałowi

siłę wiernego służenia Tobie na drodze życia zakonnego i obdarzyłeś Go pragnieniem

zjednoczenia się z Tobą. Miłość do Ciebie

udowodnił miłością do bliźnich, trwając przy nich mimo zagrożenia własnego

życia. Za wstawiennictwem tego błogosławionego dopomagaj nam, Ojcze niebieski, gorliwie

wykonywać nasze obowiązki. Niech to,

co robimy, służy nam, uwzględnia potrzeby naszych bliźnich i prowadzi

do zbawienia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.