Litania do błogosławionej Karoliny

Litania do błogosławionej Karoliny

Kyrie elejson. Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami

Synu Odkupicielu świata Boże zmiłuj się nad nami
Duchu święty Boże zmiłuj się nad nami
Święta Trójco jedyny Boże zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo – módl się za nami

Błogosławiona Karolino – módl się za nami
Męczennico w obronie czystości -módl się za nami
Apostołko Krzyża Chrystusowego -módl się za nami

Czcicielko Różańca świętego – módl się za nami
Świadku Ewangelii – módl się za nami
Wzorze żywej wiary – módl się za nami

Kwiecie polskiej ziemi – módl się za nami
Troskliwa opiekunko świątyni – módl się za nami
Nauczycielko prawdziwej pobożności -módl się za nami

Niestrudzona w posłudze bliźnim -módl się za nami
Przykładzie poszanowania rodziców – módl się za nami
Gorliwa nauczycielko dzieci – módl się za nami

Strażniczko kościoła domowego -módl się za nami
Przykładzie pracowitości – módl się za nami
Przykładzie uczciwości – módl się za nami-

Apostole dobroci – módl się za nami
Wrażliwa pocieszycielko skrzywdzonych -módl się za nami
Światło dla zagubionych – módl się za nami

Wzorze szczerej przyjaźni – módl się za nami
Patronko ciężkiej pracy rolników – módl się za nami
Patronko młodzieży – módl się za nami
Przewodniczko w drodze do świętości – módl się za nami

Przez zasługi Błogosławionej Karoliny – prosimy Cię Panie – módl się za nami-
O wytrwanie w wierze – módl się za nami
O posłuszeństwo słowu Bożemu – módl się za nami
O mądrość w podejmowaniu życiowych decyzji – módl się za nami

O właściwe wykorzystanie darowanych nam talentów -módl się za nami
O umiejętność dostrzegania dobra – módl się za nami
O pokrzepienie w trudnych chwilach życia – módl się za nami

O pocieszenie w smutkach i udrękach -módl się za nami
O siłę ducha w chwilach zwątpień – módl się za nami
O męstwo w znoszeniu cierpienia -módl się za nami
O wrażliwość sumienia -módl się za nami

O wierność Bogu, bliźnim i sobie -módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami

-Módl sie za nami Błogosławiona Karolino
– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże. Ty w bł. Karolinie dziewicy i męczennicy zostawiłeś nam świetlany przykład umiłowania modlitwy, czystości i pracy, spraw za jej wstawiennictwem,

abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się wieczną nagrodą w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.