Litania do świętych Trzech Króli

przez | 7 stycznia, 2023

Litania do świętych Trzech Króli

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Jezu Królu nad królami, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo Królowa nad królami, módl się nad nami.

Święty Józefie opiekunie, królu wszystkiego stworzenia,

Święty Królu Kasprze,

Święty Królu Melchiorze,

Święty Królu Balcerze,

Święci trzej Królowie, módlcie się nad nami.

Święci trzej Mędrcowie,

Święci trzej Królowie, Królowie Arabów i Saby,

Święci trzej Królowie, Patryarchowie prwawowiernych,

Święci trzej Królowie, pierwsi do ofiar z narodów,

Święci trzej Królowie, książęta ludzkiego zgromadzenia,

Święci trzej Królowie, których oczekiwaniem Pan Jezus,

Święci trzej Królowie, których pragnieniem Pan Jezus,

Święci trzej Królowie, których doskonałą radością Pan Jezus,

Święci trzej Królowie, w wierze najoświeceńsi,

Święci trzej Królowie, w nadziei najgruntowniejsi,

Święci trzej Królowie, w miłości najżarliwsi,

Święci trzej Królowie, złotem miłości najwierniejsi,

Święci trzej Królowie, kadzidła nabożeństwa najwonniejsi,

Święci trzej Królowie, miarą cierpliwości nieskazitelni,

Święci trzej Królowie, w pokorze najgłębsi,

Święci trzej Królowie, statecznością najmężniejsi,

Święci trzej Królowie, zawdzięczeniem najwspanialsi,

Święci trzej Królowie, szczodrobliwością najchojniejsi,

Święci trzej Królowie, cnót wszelkich zwierciadło,

Święci trzej Królowie, którzyście natchnienie Boskie po obaczeniu gwiazdy z uczciwością przyjęli,

Święci trzej Królowie, którzyście skutecznej łasce Bożej z wielką chęcią posłuszni byli,

Święci trzej Królowie, którzyście nasze państwa, pokrewnych i przyjaciół dla miłości Króla niebieskiego opuścili,

Święci trzej Królowie, którzyście się trudów podróźnych nie obawiali,

Święci trzej Królowie, którzyście nowo-narodzonego Króla żydoskiego w Jeruzalem szukali,

Święci trzej Królowie, którzyście wiarę Chrystusową przed Herodem nieustraszenie wyznali,

Święci trzej Królowie, którzyście przez pierwszych kapładnów o miejscu gdzie miał narodzić Zbawiciel, z pisma św. naukę wzięli,

Święci trzej Królowie, którzy od Heroda do Betleem wolno przepuszczeni jesteście,

Święci trzej Królowie, którzyście za powtórnem pokazaniem się gwiazdy wielkim weselem napełnieni zostali,

Święci trzej Królowie, którzyście za gwiazdą was poprzedzającą, aż na to miejsce: gdzie stanęła i Dzieciątko było, pospieszyli,

Święci trzej Królowie, którzyście wchodząc do szopy, Dzieciątko z Maryją Matką Jego znaleźli,

Święci trzej Królowie, którzyście upadłszy na kolana, Jezusowi Panu na panieńskim Łonie siedzącemu pokłon oddawali,

Święci trzej Królowie, którzyście otworzywszy skarby wasze, złoto, kadzidło i mirę Dzieciątku Jezusowi, ofiarowali,

Święci trzej Królowie, którzyście pełnemi tajemnic darami, wiarę waszę całemu światu objawili,

Święci trzej Królowie, którzyście Dzieciątko Pana Jezusa przez złoto królem, kadzidło prawdziwym Bogiem, przez mirę człowiekiem

śmiertelnym uznali,

Święci trzej Królowie, którzyście Dzieciątku Jezusowi na ucieczkę do Egiptu podróżne potrzeby obmyślili,

Święci trzej Królowie, którzyście nam przez waszą pokorną uniżność przykład wszystkich cnót podali,
Święci trzej Królowie, którzyście nas złoto miłości kadzidło modlitwy, mirę cierpliwości Bogu ofiarować nauczyli,
Święci trzej Królowie, którzyście poklęknąwszy przed Dzieciątkiem. Najśw. Pannę Maryą i Jej oblubieńca Józefa świętego pozdrawiali,
Święci trzej Królowie, którzyście od Najśw. Panny i Jej oblubieńca Józefa świętego dzięki z weselem za ofiarowane dary odebrali,
Święci trzej Królowie, którzyście was samych, wasze państwa i inne narody Chrystusowi i najświętszej Matce, także Jej oblubieńcowi zalecili,
Święci trzej Królowie, którzyście od Najśw. Panny i Jej oblubieńca z najszczęśliwszym wszelkiego dobra powinszowaniem odjechali,
Święci trzej Królowie, którzyście we śnie od anioła przestrzeżeni będąc, abyście się do Heroda nie wracali, drogą inną do krajów waszych powrócili,
Święci trzej Królowie, którzyście z wielką radością (oglądawszy Zbawiciela) powracali,
Święci trzej Królowie,

My grzeszni prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyście nam prawdziwą i skuteczną za grzechy, skruchę wyjednali, prosimy wysłuchaj nas Panie.
Abyście nas w obronę swoję przjąć raczyli,

Abyście nam Króla nad królami przejednawszy, Jemu nas zalecili i przed obliczem Jego stawiali,

Abyście cnotami waszemi dusze nasze przyozdobić raczyli,

Abyście nam złoto miłości, kadzidło nabożeństwa i mirę umartwienia uprosili,

Abyśmy Chrystusa Pana Króla naszego z wami zawsze szukać i znaleźć mogli,

Abyśmy przed heretykami i niewiernemi w Chrystusa Pana, prawdziwą wiarę nieustraszeni wyznawali,

Abyśmy się do Heroda, to jest: świata tego obłudy szkodliwych pożądliwości, gdzie się Chrystus nie znajduje, nigdy nie powracali,

Abyśmy prawdziwej pobożności drogą z wami swego czasu do ojczyzny niebieskiej powrócili,

Abyśmy nam konającym i z tym światem się rozstającym łąskawie przytomnemi byli,

Abyśmy niedostatek nasz waszemi drogiemi darami ubogacili,

Abyście kościół święty wojujący od wszelakich przeciwności modlitwami waszemi obronili,

Abyście wszystkich pod opiekę waszę udających się od szatańskiej zdrady, od wojny, głodu morowego powietrza i innych złych przypadków bronić raczyli,

Abyście wszystkich upornych heretyków do przyjęcia prawdziwej wiary przwiedli,

Abyście wszystkim do was statecznie nabożnym zupełną łaskę wyjednać i otrzymać raczyli,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste Wysłuchaj nas.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo

K: Troje jest darów kosztownych.

R: Które ofiarowali mędrcowie Panu.

K: Królowie z Tarsu i wyspy, podarunki przyniosą.

R: Królowie Arabów i Saby dary przyprowadzą.

Módlmy się: Boże! który trzech mędrców od wschodu świętych królów, Kaspra,

Melchioria i Balcera, aby nowo narodzonego w Betlejem

Syna Twego nawiedzili, Jemu cześć i chwałę oddali, cudownie

oświeciłeś, racz nam dać prosimy, abyśmy przez ich przykład i przyczynę

wspomożeni, z ciemności tego świata uwolnieni i nieomylną wiarą oświeceni,

Ciebie prawdziwą światłość poznali i nieustannie miłowali,

póki byśmy do Ciebie, który w światłości niedostępnej mieszkasz, bez

wszelkiej przeszkody nie przystąpili. Przez Pana naszego Jezusa

Chrystusa. Amen.