Litania na święto trzech króli

przez | 6 stycznia, 2023

Litania na święto trzech króli

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Jezu, Nazareński Królu Żydowski, zmiłuj się nad nami.

Jezu, Królu królów, i Panie nad panującymi,

Jezu, któryś jest Panem życia i śmierci,

Jezu, Mistrzu i Prawodawco nasz,

Jezu, gwiazdo Jakubowa,

Jezu, przedwieczne Słowo Ojca, któryś przybrał ludzką naturę,

Jezu, oczekiwanie i pociecho wszelkich ludów,

Jezu, w którym wszystkie pokolenia ziemi stały się ubłogosławione,

Jezu, któryś z Maryi, Niepokalanej Dziewicy narodzić się raczył,

Jezu, którego pastuszkowie dziecięciem w żłóbku widzieli i pokłon oddali,

Jezu, do którego Królowie ze Wschodu największym upragnieniem dążyli,

Jezu, któryś w dniu dzisiejszym, przez gwiazdę doprowadził Królów do oddania Tobie pokłonu,

Jezu, któremu Królowie skarby swoich krajów przynieśli w darze,

Jezu, któryś tych Królów, z ciemnoty pogaństwa do uznania Ciebie powołać raczył,

Jezu, któremu Królowie jako swemu Królowi i Bogu-człowiekowi pokłon oddali,

Jezu, któryś tych Królów opowiadaczami Bóstwa Twego uczynił,

Jezu, któryś się wszystkim narodom objawił jako światło dla ich oświecenia,

Jezu, któryś przyszedł straconych odszukać a odnalezionych ubłogosławić,

Jezu nas miłujący Zbawco, który będziesz sędzią naszym,

Jezu Zbawicielu nasz,

Bądź nam miłościw, przepuść nam o Jezu.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas o Jezu.

Od wszelkiego złego,

Od cudzych i własnych grzechów,

Od pożądliwości ciała,

Od pożądliwości oczów,

Od pychy żywota,

Od niedostatku i wszelkiego faryzejstwa,

Od zaślepienia duchownego,

Od zatwardziałości serca,

Od wiecznego potępienia,

My grzeszni prosimy Cię; wysłuchaj nas o Jezu.

Abyś nas wszystkich na tej ziemi pokojem, świątobliwością i błogosławieństwem obdarzyć raczył,

Abyś dusze w czyscu będące, dziś wszystkie do nieba przyjęte być mogły,

Ażebyśmy za przykładem pasterzy i SS. trzech Króli Ciebie szukać i znaleźć mogli,

Abyśmy za przykładem SS. Króli, złoto czystej miłości i kadzidło

pobożności i mirrę serdecznej skruchy Tobie ofiarować mogli,

Aby wszystkie dzieci starały się naśladować cnoty i pobożność Twoją,

Aby również, wszyscy dorośli, coraz bardziej w Twoich świętych przykładach

się rozpatrywali, i codziennie usiłowali stać się Tobie podobnymi,

Abyśmy przykrości tego życia, za Twoim świętym przykładem cierpliwie znosić mogli,

Abyśmy serca nasze na godne mieszkanie dla Ciebie przygotować chcieli,

Abyśmy się grzechów naszych wyrzekli i cnotliwie życie prowadzić usiłowali,

Abyśmy serca nasze od wszelkiej wyniosłości i pychy oswobodzić mogli,

Abyśmy w pokorze i jedności z naszymi bliźnimi być mogli,

Abyśmy się nie o bogactwa świata, lecz o nieprzemijające dobra Królestwa niebieskiego ubiegali,

Abyśmy się stać mogli uczestnikami wszystkich łask Twego

Przenajświętszego Wcielenia się i wiekuistej chwały Twojej,

Abyś nas za przyczyną SS. trzech Króli wysłuchać raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste Wysłuchaj nas.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

K: Wszyscy z Saba przybędą niosąc złoto, mirrę i kadzidło.

R: I Panu chwałę śpiewając.

Módlmy się: Boże który w dniu dzisiejszym Jednorodzonego Syna Twego,

poganom za przewodnictwem gwiazdy objawiłeś: spraw

litościwie, abyśmy, którzy Cię już przez wiarę poznali, oglądać niepojętą

chwałę Twoją zasłużyli. Przez tegoż Pana naszego Jezusa

Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności

Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków, Amen.