Litania do błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego

Litania do błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, który wyniosłeś do chwały ołtarzy błogosławionego Stefana Wincentego i zawierzyłeś nam dar Jego beatyfikacji,

Błogosławiony Męczenniku, Stefanie Wincenty,
Od lat młodzieńczych gorliwe szukający woli Bożej,
Przyjacielu i Naśladowco Chrystusa,

Rozmawiający z Chrystusem Ukrzyżowanym i chroniący się w Jego ranach,
Napełniony radością Ducha Świętego,
Zakochany w Eucharystii,

Od najmłodszych lat oddany Maryi,
Szukający siły w modlitwie,
Wytrwały w zdobywaniu cnót,

Miłośniku ewangelicznego posłuszeństwa,
Wzorze czystości,
Przykładzie ubóstwa,

Pokorny w służbie Bogu i ludziom,
Obrońco wiary i obyczajów chrześcijańskich,
Wychowawco dzieci i młodzieży,

Patronie harcerstwa polskiego,
Zatroskany o rodziny,
Rozradowany w Bogu duszpasterzu,
Wrażliwy sługo ubogich,

Gorliwy spowiedniku, lekarzu i przewodniku dusz,
Przyjacielu chorych, strapionych i opuszczonych,
Przywracający chęć do życia zagubionym w ciemnościach rozpaczy,
Niosący nadzieję i pociechę konającym,

Patronie dobrej śmierci,
Wierny do końca Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie,
Chwało ziemi chełmińskiej, ofiaro Bogu przyjemna,
Świadku Bożego Miłosierdzia,

Apostole Bożego Pokoju,
Kapłanie według Serca Bożego,
Abyśmy zawsze żyli w łasce uświęcającej,

Abyśmy w powołaniu naszym do śmierci wytrwali,
Abyśmy za naszych dni cieszyli się pokojem,
Abyśmy otrzymali to, o co Boga za Twoim wstawiennictwem prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami błogosławiony Stefanie Wincenty.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Módlmy się. Boże, Obrońco i mocy swoich wiernych, Ty w błogosławionym Stefanie Wincentym, prezbiterze i męczenniku, dałeś uciśnionym wyraźny znak miłości pasterskiej, spraw łaskawie, abyśmy dzięki jego wstawiennictwu

potrafili wytrwać pośród przeciwności tego świata. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.