Litania o pragnienie nieba

przez | 17 kwietnia, 2022

Litania o pragnienie nieba

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Boże, Źródło wiecznej szczęśliwości, do Ciebie wzdychamy.
Boże, który jesteś naszym ostatecznym Celem i Końcem,

Boże, do którego zmierzają wszystkie nasze pragnienia i postanowienia,
Boże, nasze najwyższe i jedynie prawdziwe Dobro,
Boże, nasze jedyne i prawdziwe Wesele,
Boże, jedyne i prawdziwe Uspokojenie serc naszych,

Boże, który jedynie nasze dusze nasycić możesz,
Boże, duchowy Syjonie,
Niebo, wspaniałe miasto Boga żywego,

Niebo, szczęśliwa Jerozolimo,
Niebo, mieszkanie wybranych,
Niebo, w którym się znajduje wszelkie dobro,
Niebo, prawdziwa ojczyzno wszystkich ludzi,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Od wszelkiego złego, wybaw nas, Panie.
Od grzechu każdego,
Od gniewu Twego,

Od umiłowania świata,
Od pożądliwości ciała,

Od pychy żywota,
Z tej pielgrzymki,
Od cierpień tego ciała,
Od śmierci wiecznej,

My, grzeszni, Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś nam grzechy odpuścić raczył, Ciebie prosimy,

Abyś od nas karanie oddalić raczył,
Abyś serca nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył,
Abyśmy mogli się wyrzec grzechu i prowadzić cnotliwe życie,

Abyśmy Ciebie nade wszystko umiłowali,
Abyśmy się nie ubiegali za bogactwami tego świata, lecz starali się pozyskać nieprzemijające dobra królestwa wiecznego,

Abyśmy w łasce i poznawaniu Jezusa Chrystusa coraz bardziej wzrastali,
Abyśmy przed śmiercią mogli przyjąć Ciało i Krew Pańską,
Aby wszystkie nasze cierpienia, tak jak Zbawiciela naszego, na wieczne radości w niebie przemienione zostały,

Abyś nas po skończonym życiu do wiecznego królestwa Twego wprowadzić raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata, spraw, aby całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło.

Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.