Litania matki chrześcijańskiej

Litania matki chrześcijańskiej

Panie, zmiłuj się nade mną.
Chryste, zmiłuj się nade mną.

Panie, zmiłuj się nade mną.
Chryste, usłysz mnie,
Chryste, wysłuchaj mnie.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nade mną,
Ojcze wielki, od którego wszelkie ojcostwo i macierzyństwo pochodzi, Ojcze niebieski, Ojcze moich dzieci,

Który dzieci moje więcej kochasz, aniżeli ja, ich matka, kochać je mogę,
Który chcesz, aby z Tobą wiecznie szczęśliwe były,
Który dałeś i dla nich Jednorodzonego Syna Twojego,
Który Aniołów Twoich na ich straż posyłasz,

Który je mojej miłości i troskliwości powierzyłeś,
Który chcesz, abym dla Ciebie je zachowała i wychowała,
Który w tym dziele wychowania chcesz mi dopomóc,

Który kiedyś za to ścisłego rachunku ode mnie zażądasz,
Który za wierne spełnienie obowiązków macierzyńskich niewypowiedzianą chcesz mi dać nagrodę,

Synu Boży, Odkupicielu świata,
Który dla nas człowiekiem się stałeś,
O Jezu, który sam dzieckiem się stawszy, delikatny wiek dziecięcy uświęciłeś,

O Jezu, Dziecko najmilsze,
O Jezu, najlepszy Synu świętej Twej Matki i Opiekuna Twego,
O Jezu, najwdzięczniejszy i najposłuszniejszy Synu świętych Rodziców Twoich.
O Jezu, Przyjacielu dzieci,

Który rozkazałeś maluczkim przyjść do Siebie, aby do serca je przytulić i błogosławić,
Który “biada” wszystkim wypowiedziałeś, którzy by zgorszeniem dzieciom być mieli,
Który wszystko, co dla Ciebie dzieciom się czyni, za swoją przysługę przyjmujesz,

Który moje dzieci umiłowałeś i za nie się oddałeś,
Który i dla nich Kościół Twój święty łaskami obdarzyłeś,
Który przez Sakrament świętego Małżeństwa mnie na matkę poświęciłeś i łaskami do tego obdarzyłeś,

Który w Kościele Twoim świętym do tego powołania rozlicznymi łaskami mnie obdarzyłeś,
Duchu Święty Boże,
Który przez łaskę chrztu świętego moje dzieci na dzieci Boże uświęciłeś,

Bez którego łaski obowiązków powołania jako matka spełnić nie mogę,
Bez którego łaski moje dzieci nie mogą być dobre,
Duchu mądrości i rozumu,
Duchu rady i mocy,

Duchu pobożności i bojaźni Pańskiej,
Duchu nauki i łask wszelkich, który w dzieciach przez łaski cudownie działałeś,
Trójco Święta, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za mnie.
Święta Boża Rodzicielko,
Matko Chrystusowa,

Matko Najczystsza,
Matko najśliczniejsza,
Matko przedziwna,
Która Boskiego Syna Twego w świątyni ofiarowałaś,

Która z Nim do Egiptu się schroniłaś,
Która przez trzy dni z żałością Go szukałaś,
Która Jemu w Kanie Galilejskiej oblubieńców poleciłaś,
Która patrzyłaś na Niego na krzyżu cierpiącego i umierającego,

Która w Kościele Twoim świętym do tego powołania rozlicznymi łaskami mnie obdarzyłaś,
Która po śmierci na łonie swoim Go piastowałaś,
Która Go chętnie Ojcu na ofiarę złożyłaś,

Która w Jego zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu wielkich zażyłaś radości,
Która z Nim w niebie uwielbiona jesteś,
Święty Józefie,
Któremu Bóg najdroższy Skarb, własnego Syna swego powierzył,
Który Jezusa z największą troskliwością strzegłeś i pielęgnowałeś,

Który miałeś to szczęście, że z Nim tyle lat żyłeś i pracowałeś,
Który w Jego rękach ducha Twojego Bogu Ojcu oddałeś,
Wy, Święci Aniołowie Stróżowie i Przyjaciele dzieci moich, którzy zawsze w twarz Ojca niebieskiego się wpatrujecie,

Których Bóg na obronę moich dzieci zesłał,
Którzy pełni miłości ku dzieciom moim zawsze je strzeżecie i bronicie,
Błogosławiona Anno, Matko Samuela,
Która to dziecko łaski przez modlitwy swoje u Boga sobie uprosiłaś,

Która go sobie na służbę Bogu poświęciłaś,
Święta Matko Machabejska, Męczenniczko Starego Zakonu,
Bohaterko i Wzorze prawdziwej miłości macierzyńskiej,
Która z odwagą niewzruszoną siedmiu synów swoich za prawa Boże na śmierć poświęciłaś,

Święta Anno, Matko Najświętszej Maryi Panny,
Która przez cierpienie Bogu poświęcone i modlitwę łaski takiego macierzyństwa dostąpiłaś,
Którą Bóg najświętszym Dzieckiem ubłogosławił,

Która świętą Twoją Córkę do wszelkiej cnoty i doskonałości zaprawiłeś,
Która przykładem bogobojnego żywota Jej przyświecałaś,
Patronko chrześcijańskich żon i matek,
Święty Joachimie, pobożny Małżonku świętej Anny, Ojcze Najświętszej Maryi Panny,

Święte Matki Apostołów, które synów waszych Boskiemu Zbawicielowi oddałyście i Jemu na służbę poświęciłyście,
Święta Felicyto, która jak Matka Machabejska siedmiu synów ochotnie za Jezusa na mękę oddałaś,

Święta Paulo, Wzorze świętej miłości macierzyńskiej,
Święta Moniko, która modlitwą wytrwałą i błaganiem syna Twojego, Augustyna, Bogu pozyskałaś,
Święta Elżbieto, która z taką troskliwością dzieci Twoje wychowałaś,

Wszystkie święte i wybrane Matki, módlcie się za mnie
Które przez modlitwę i pobożne dzieła łaskę macierzyństwa uzyskałyście,
Które z najdoskonalszą troskliwością dzieci, przez Boga sobie darowane, słowem i przykładem w prawdziwej świętości życia wychowywałyście,

Które w dzieciach swoich Kościołowi świętemu godnych kapłanów i świętych darowałyście,
Które przez wierne spełnienie obowiązków macierzyńskich i same do świętości i największe) w niebie chwały doszłyście,
Wszyscy święci Aniołowie,

Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy,
Wszyscy święci Apostołowie i Męczennicy,

Wszyscy święci Biskupi, Kapłani i Wyznawcy,
Wszystkie święte Panny i Wdowy,
Wszystkie święte i niewinne Dzieci,

Bądź mi miłościw, odpuść mi, Panie.
Bądz mi miłościw, wysłuchaj mnie, Panie.

Od wszelkiego złego, wybaw mnie, Panie.
Od obojętności w macierzyńskim moim powołaniu,
Od zaniedbania macierzyńskich moich obowiązków,
Od lekceważenia zbawienia moich dzieci,

Od niewczesnej miłości i pobłażliwości,
Od gniewu i gwałtownego wzburzenia,
Od złego przykładu,
Od niecierpliwości i nieumiarkowania,

Od ducha nieczystości,
Przez zasługi Twojego życia, cierpienia i śmierci,
Przez miłość Twoją ku dzieciom,
Przez troskliwość, z jaką dzieci do siebie tuliłeś,

Przez zapłatę obfitą, którą tym obiecywałeś, którzy dla Ciebie dziećmi się zajmują,
Przez litość Twojego Boskiego Serca,

Przez przyczynę Najświętszej Matki Twojej,
Przez przyczynę wszystkich wybranych Matek,

Ja, grzeszna, proszę Cię, wysłuchaj mnie, Panie.
Abyś mi raczył dać łaskę poznania wielkości macierzyńskiego mego powołania,

Abyś mi do prawdziwego poznania świętości i ważności obowiązków względem moich dzieci dopomóc raczył,
Abyś mi w trudnej sprawie wychowania rozpoznanie prawdziwe i mądrość darować raczył,

Abyś serce moje prawdziwą miłością ku dzieciom moim rozpalić raczył,
Abyś mnie do gorliwości w modlitwie za dzieci moje pobudzić raczył,
Abyś moje nauki i upomnienia błogosławić raczył,
Abyś mi łaskę dobrego przykładu dla dzieci moich dać raczył,

Abyś łaskawie na dzieci moje spoglądać raczył,
Abyś je od lekkomyślności i od grzechu śmiertelnego zachować raczył,
Abyś ducha prawdziwej bojaźni Bożej i pobożności w nich utwierdzić i zachować raczył,

Abyś miłość świętą w nich pomnażać raczył,
Abyś skarb niewinności nieskalanej zachować im raczył,
Abyś pokusy złego nieprzyjaciela zniweczyć raczył,

Abyś od złych wpływów świata uwolnić je raczył,
Abyś zabiegi duchownych i nauczycieli około nich błogosławić raczył,

Abyś je w łasce Twojej utwierdzić raczył,
Abyś je do żywota wiecznego doprowadzić raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Panie. Chryste, usłysz nas.

Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

Ojcze nasz…

Zdrowaś, Maryjo…

Módlmy się. O Boże, którego miłosierdzie jest niezmierzone i dobroć nieskończona, dziękuję najłaskawszemu Majestatowi Twojemu za wszystkie łaski i dary,

które moim dzieciom i mnie aż dotąd udzielić raczyłeś, a że wysłuchujesz prośby żebrzących,

proszę Cię najgoręcej, abyś mnie i dzieci moich nigdy nie opuszczał, ale dopomógł do wiecznej nagrody w niebie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.