Psalm 135

przez | 7 czerwca, 2022

Psalm 135

Alleluja.

Chwalcie imię Pańskie,

chwalcie, słudzy Pańscy

wy, którzy stoicie w domu Pańskim,

na dziedzińcach domu Boga naszego.

Chwalcie Pana, bo dobry jest Pan,

śpiewajcie Jego imieniu, bo łaskawe.

Pan bowiem wybrał sobie Jakuba,

Izraela – na wyłączną swoją własność.

Wiem, że Pan jest wielki

i że Pan nasz jest nad wszystkimi bogami.

Cokolwiek Panu się spodoba,

to uczyni na niebie i na ziemi,

na morzu i we wszystkich głębinach.

Sprowadza chmury z krańców ziemi,

wywołuje deszcz błyskawicami

i dobywa wiatr ze swoich komór.

Poraził pierworodnych w Egipcie,

od człowieka aż do bydlęcia.

[W tobie, kraju egipski],

zdziałał znaki i cuda

przeciw faraonowi i wszystkim jego sługom.

Poraził wiele narodów

i zgładził królów potężnych:

amoryckiego króla Sichona

i Oga, króla Baszanu,

i wszystkich królów kananejskich.

A ziemię ich dał w posiadanie,

w posiadanie Izraela, swojego narodu.

Twe imię, Panie, trwa na wieki,

Twa pamięć, Panie – z pokolenia w pokolenie.

Pan bowiem zapewnia praworządność swojemu ludowi

i lituje się nad swymi sługami.

Bożki pogańskie to srebro i złoto,

dzieło rąk ludzkich.

Mają usta, ale nie mówią,

mają oczy, ale nie widzą,

Mają uszy, ale nie słyszą;

i nie ma oddechu w ich ustach.

Podobni są do nich ci, którzy je robią,

i każdy, co w nich ufność pokłada.

Domu Izraela, błogosław Pana,

domu Aarona, błogosław Pana!

Domu Lewiego, błogosław Pana,

wy, co boicie się Pana, błogosławcie Pana!

Niech będzie błogosławiony Pan z Syjonu,

który mieszka w Jeruzalem!

[Alleluja].