Koronka do Matki Bożej Bolesnej

przez | 24 kwietnia, 2022

Koronka do Matki Bożej Bolesnej

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Na krzyżyku: Bolejąca Matka stała u stóp krzyża, we łzach cała, kiedy na nim zawisł Syn. A w Jej pełnej jęku duszy od męczarni i katuszy tkwił miecz ostry naszych win.

Jakże smutna i strapiona była ta błogosławiona, z której się narodził Bóg. Jak cierpiała i bolała, jakże drżała, gdy widziała Dziecię swe wśród śmierci trwóg.

Któryż człowiek nie zapłacze, widząc męki i rozpacze Matki Bożej w żalu tym? Któż od smutku się powstrzyma, mając Matkę przed oczyma, która cierpi z Synem swym?

Widzi, jak za ludzkie winy znosi męki Syn jedyny, Jezus, jak Go smaga bat.

Widzi, jak samotnie kona Owoc Jej czystego łona, dając życie za ten świat. Gdy kres dni przede mną stanie, przez Twą Matkę dojść mi, Panie, do zwycięstwa palmy daj. Amen.

Wierzę w Boga…

Ojcze nasz,

któryś jest w niebie:

święć się imię Twoje,

przyjdź Królestwo Twoje,

bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.

I odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.

Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami,

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi

teraz i w godzinę śmierci naszej.

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.

I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego;

który się począł z Ducha Świętego;

narodził się z Maryi Panny;

umęczon pod pontskim Piłatem,

ukrzyżowan, umarł i pogrzebion;

zstąpił do piekłów, trzeciego dnia zmartwychwstał;

wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy

Boga Ojca wszechmogącego;

stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego;
święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie;
grzechów odpuszczenie;
ciała zmartwychwstanie;
żywot wieczny.

Amen.

Na dużych paciorkach: Najświętsza Dziewico Maryjo, przez Mękę Chrystusa, wyjednaj nam zbawienie.

Na 10 małych paciorkach: Matko Boża Bolesna, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Po każdym dziesiątku: Raduj się, Matko Bolesna, po wielkich cierpieniach królujesz ze swoim Synem w niebieskiej chwale.

Na zakończenie: Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna wywyższonego na krzyżu stała współcierpiąca Matka, daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w Męce Chrystusa

i zasłużył na udział w Jego Zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

(3 razy) Chwała Ojcu…