Litania o dobrą intencję

przez | 16 kwietnia, 2022

Litania o dobrą intencję

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Który sam z siebie godzien jesteś wszelkiej czci i chwały,
Który wszystko czynisz dla Twojej chwały,
Którego żadne stworzenie czcić i chwalić dostatecznie nie może,

Wszystkie moje myśli, słowa i uczynki, ofiaruję Ci, o Boże.
Wszystko, cokolwiek tylko i kiedy czynić, czuć i cierpieć będę,

Dla uczczenia najwyższego Twojego Boskiego Majestatu,
Dla uczczenia i uwielbienia Twego naj świętszego Imienia,
Dla doskonałości i Twojej najwyższej chwały,

Dla okazania Twojej nieograniczonej mocy,
Dla podziękowania Ci za wszystkie Twoje łaski i dobrodziejstwa,

Dla zadośćuczynienia Ci za wszystkie moje niedoskonałości,
Dla wynagrodzenia wszystkich moich oziębłości i omyłek w Twej służbie,
Dla wypełnienia moich obowiązków,
Dla zwyciężenia moich złych skłonności i pokus,

Dla pełnienia cnót chrześcijańskich,
Dla dostąpienia potrzebnych mi Twoich łask,
Dla otrzymania wszystkich odpustów, j akich tylko stać się mogę uczestnikiem,

Dla wypełnienia wszystkich dobrych uczynków,
Dla godnego przyjęcia sakramentów świętych w życiu i przy mojej śmierci,
Dla przygotowania się do dobrej śmierci,

Dla zjednania pociechy, pomocy i łaski tym wszystkim, za których powinienem się modlić,
Wszystko dla Twojej miłości,
Wszystko jedynie z pragnienia podobania się Tobie,
Wszystko z pragnienia Twojej chwały,

W zjednoczeniu z najczystszą intencją, którą kiedyś mieli wszyscy Święci i Sprawiedliwi,
W zjednoczeniu z tym najwyższym posłuszeństwem, w którym Twój Boski Syn na ziemi wszystko uzgadniał z Twoją wolą,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: O Boże, przyjmij łaskawie tę moją ofiarę, którą z ufnością składam za pośrednictwem Jezusa, moŹjego Odkupiciela, i pokornie Cię proszę, zechciej łaskawie przyjąć, przez wzgląd na Jego nieskończoŹne zasługi, to wszystko co Ci ofiaruję.

Zapal we mnie najgorętszą żarliwość szukania jedynie Twojej chwały, abym w swoim czasie doszedł tam, gdzie Twoi wybrani chwalić i błogosławić Cię będą na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.