Nowenna do świętego Stanisława Papczyńskiego

Nowenna do świętego Stanisława Papczyńskiego

Dzień 1

Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny (Łk 1, 48)
Panie Boże Wszechmogący, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, który z takim zapałem podjął w założonym przez siebie zakonie dzieło szerzenia czci Niepokalanego Poczęcia Matki Twego Syna,

udziel nam tej łaski, byśmy mogli nieustannie Cię wielbić za wielkie rzeczy,

które uczyniłeś swoim świętym i pozwól nam wieść życie w stanie przyjaźni z Tobą i nieskalanej czystości.

Modlitwa o szczególną łaskę

Boże Ojcze, który w swojej niezmierzonej Opatrzności dałeś nam w św. Stanisławie skutecznego orędownika u Twojego tronu, racz mi (nam) udzielić za jego wstawiennictwem łaskę…, o którą Cię proszę (prosimy) oraz daj mi (nam) za jego przykładem wiernie pełnić Twoją najświętszą wolę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień 2

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie (Łk 1, 50)
Boże, sędzio sprawiedliwy, przez wzgląd na Sługę Twego św. o. Stanisława, który wielkodusznie i na wszelki sposób śpieszył z pomocą zmarłym cierpiącym w czyśćcu, spraw, byśmy naśladowali go gorliwie w tym wzniosłym dziele miłosierdzia,

zwłaszcza wobec zmarłych nam najbliższych oraz tych, którzy najbardziej potrzebują naszej duchowej pomocy.
Modlitwa o szczególną łaskę
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień trzeci

Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich (Łk 1, 51)

O Jezu, nasz Zbawicielu i Mistrzu, przez wzgląd na Sługę Twego Stanisława, który korzystał z każdej okazji, by głosić słowo Boże i nieść pomoc duchową pozbawionym opieki duszpasterskiej, udziel nam tej łaski,

byśmy pociągali innych ku Bogu słowem i przykładem własnego dążenia do świętości.
Modlitwa o szczególną łaskę

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

DZIEŃ 4

Strącił władców z tronu a wywyższył pokornych (Łk 1, 52)

Duchu Święty Boże, przez wzgląd na Sługę Twego Stanisława,

który całe życie stał mocno na straży wiary katolickiej i okazał gotowość wyznania jej śmiercią męczeńską,

udziel nam tej łaski, byśmy coraz bardziej wzrastali w wierze i wyznawali ją odważnie w każdej okoliczności życia.
Modlitwa o szczególną łaskę
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

  • Dzień 5

Głodnych nasycił dobrami a bogatych z niczym odprawił (Łk 1, 53)
Boże Ojcze, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, który ufając w pomoc Twej Opatrzności, mimo wielu przeszkód, z Twego natchnienia założył i utwierdził Zgromadzenie Niepokalanego Poczęcia Błogosławionej Dziewicy Maryi,

udziel nam tej łaski, byśmy odznaczali się niezachwianą ufnością w Twą wszechmoc, dobroć i wierność, zwłaszcza, gdy prowadzisz nas ciernistą drogą ku wspaniałym obietnicom swej miłości.

Modlitwa o szczególną łaskę
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

DZIEŃ SZÓSTY

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7)
Boże, Ojcze miłosierdzia, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, którego miłość ku Tobie wyrażała się najwymowniej w codziennej i ofiarnej praktyce uczynków miłosierdzia, udziel nam tej łaski,

byśmy mogli go zawsze i wielkodusznie naśladować w czynnej miłości bliźniego.
Modlitwa o szczególną łaskę
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień siódmy

Kto was słucha, Mnie słucha (Łk 10, 16)
Panie, który jesteś Bogiem wiernym, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, który swoje życie i dzieła kształtował zawsze w synowskiej uległości wobec Następcy św. Piotra, udziel nam tej łaski,

byśmy dochowali wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, przez doskonale posłuszeństwo Kościołowi.
Modlitwa o szczególną łaskę
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień 8

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5, 2)
Panie, który nas kochasz, przez wzgląd na Sługę Twego św.. Stanisława, który podjął dobrowolnie życie surowe i umartwione w najwyższym ubóstwie, by móc oddać się Tobie całym sercem i duszą,

udziel nam tej łaski, byśmy opierali się mężnie chciwości pieniądza i grzesznym upodobaniom, podążając ku wolności ducha w Twojej prawdzie i miłości.

Modlitwa o szczególną łaskę

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

dzień dziewiąty

Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się (Mt 14, 27)

Boże, od którego wszystko bierze swój początek i ku któremu wszystko zmierza, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, który przykładem swego życia dał nam wzór całkowitego zawierzenia Twej świętej Opatrzności,

udziel nam tej łaski, byśmy ufnie złożyli w Twe miłosierne dłonie naszą przeszłość i przyszłość,

całe nasze życie, pozwalając Ci prowadzić się ewangeliczną drogą do Twojego domu w niebie.
Modlitwa o szczególną łaskę

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…