Litania do błogosławionego Władysława z Gielniowa

przez | 25 września, 2022

Litania do błogosławionego Władysława z Gielniowa

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.

Święty Ojcze Franciszku, piastunie ran Jezusowych,

Bł. Władysławie, wyznawco Chrystusa,

Bł. Władysławie, żarliwy sługo Najświętszej Dziewicy,

Bł. Władysławie, prawdziwy synu świętego Franciszka,

Bł. Władysławie, w dzieciństwie już pobożnością jaśniejący,

Bł. Władysławie, aniele nieskalanej czystości,

Bł. Władysławie, przykładzie uczącej się młodzieży,

Bł. Władysławie, posłuszny natchnieniom łaski Bożej,

Bł. Władysławie, zacisza klasztornego spragniony,

Bł. Władysławie, chlubo stanu zakonnego,

Bł. Władysławie, miłośniku serafickiego ubóstwa,

Bł. Władysławie, wzorze ochotnego posłuszeństwa,

Bł. Władysławie, zwierciadło głębokiej pokory,

Bł. Władysławie, kapłanie według Serca Bożego,

Bł. Władysławie, niestrudzony pracowniku na niwie Bożej,

Bł. Władysławie, płomienny kaznodziejo Męki Pańskiej,

Bł. Władysławie, pieśniami cześć Jezusa i Maryi szerzący,

Bł. Władysławie, grzeszników do pokuty prowadzący,

Bł. Władysławie, lud swój gorąco kochający,

Bł. Władysławie, za winy drugich dobrowolnie pokutę czyniący,

Bł. Władysławie, modlitwą i umartwieniem gniew Boży skracający,

Bł. Władysławie, zachwytem publicznie od Boga wsławiony,

Bł. Władysławie, możny pośredniku przed majestatem Boga,

Bł. Władysławie, ochrono w czasie morowej zarazy,

Bł. Władysławie, obrońco ubogich i strapionych,

Bł. Władysławie, patronie i orędowniku Polski,

Bł. Władysławie, skarbie i osobliwy patronie miasta Warszawy,

Bł. Władysławie, we wszystkich potrzebach ratujący,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Od wszelkiego złego,wybaw nas, Panie.

Od sideł szatana,

Od grzechu każdego,

Od zaniedbania natchnień Twoich,

Od gniewu Twego,

Od powietrza, głodu, ognia i wojny,

Od nagłej i niespodziewanej śmierci,

Od potępienia wiekuistego,

Przez przyczynę i zasługi Błogosławionego Władysława, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, błogosławiony Władysławie.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Tyś sprawił, że błogosławiony Władysław

zajaśniał doskonałością życia zakonnego i apostolskiego, spraw łaskawie,

byśmy za Jego przykładem nieustannie wzrastali w cnotach.

Przez Chrystusa, Pana naszego.